Loading color scheme

Privacy en cookiebeleid

Vrije Basisschool De Brug besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan de school niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Privacyverklaring voor leerlingen en hun ouders

Als schoolbestuur zijn we verplicht om op een transparante wijze te communiceren over de gegevens die wij opslaan en gebruiken van leerlingen en eventueel hun ouders. Wij willen graag toelichting geven bij deze verwerking van persoonsgegevens.

1. Wie zijn we?

Het schoolbestuur VZW KATHOLIEK BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS TERNAT is verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens binnen de Basisschool BASISSCHOOL DE BRUG - 110452.

2. Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Als wij jouw gegevens verwerken, dan doen we dit omdat het noodzakelijk is om onze taken en verplichtingen als school te kunnen nakomen.

2.1 Voor onderwijsorganisatie en leerlingenadministratie

Als je ingeschreven bent in onze school willen we natuurlijk weten wie je bent, in welke klas of richting je zit, hoe we jou (en je ouders) kunnen contacteren. We houden ook toets- en huiswerkresultaten bij zodat we op het einde van het schooljaar beslissen of we jou een getuigschrift, attest of diploma kunnen uitreiken. Andere voorbeelden van gegevens die we verwerken zijn de momenten waarop je aan-, of afwezig bent op school, de reden waarom je afwezig bent, of je al dan niet in de middagopvang blijft en welke kosten daaraan verbonden zijn. De school kan je bijvoorbeeld ook een schooleigen mailadres geven waarmee je kan communiceren met de leerkrachten en leerlingen.
Kortom gezegd: het zijn de persoonsgegevens die we verwerken zodanig dat we onderwijs kunnen organiseren en dat we jou leermiddelen ter beschikking kunnen stellen.

Als school gebruiken wij deze gegevens om een aantal wettelijke verplichtingen te kunnen vervullen die terug te vinden zijn in decreet basisonderwijs of codex secundair onderwijs maar ook om bijvoorbeeld fiscale attesten rond kinderopvang uit te reiken. Wij hebben de mogelijkheid om je gegevens te verzamelen en te verwerken omdat je ouders en jij een overeenkomst getekend hebben met de school, waardoor jullie akkoord gegaan zijn met het schoolreglement en ons pedagogisch project.

2.2 Voor leerlingenbegeleiding

Als school bieden we kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding aan.  We willen je ondersteunen en begeleiden in je studiekeuze, onderwijsloopbaan, je psychische en sociale welzijn op school. Dit is een van de opdrachten die wettelijk opgelegd worden aan scholen.

Soms worden bepaalde gegevens genoteerd in het zogenaamde leerlingendossier of het leerlingenvolgsysteem (LVS). Het gaat daarbij om gegevens die noodzakelijk zijn om je goed te kunnen begeleiden en die van invloed kunnen zijn op allerlei vlakken.  Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn hoe we jou kunnen helpen met lezen, schrijven of rekenen als jij daar problemen mee hebt. Maar het kan ook gaan over je houding in de klas, een ruzie die je maakte met andere leerlingen of omdat je gepest wordt op school of omdat je thuis een moeilijke periode doormaakt.
Alleen op verzoek van de ouders (of meerderjarige leerling) verwerken wij ook medische gegevens van de leerling. Het gaat dan om gezondheidsgegevens die nodig zijn om vast te stellen welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft of om in noodgevallen goed te kunnen handelen.

2.3 Andere

Indien de verwerking van persoonsgegevens gebeurt om andere redenen, zal er vaak om uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze school beeldmateriaal wil publiceren op haar website waar je herkenbaar op staat of omdat we een adressenlijst willen verspreiden naar medeleerlingen van de klas toe.

 

3. Hoe verkrijgen we persoonsgegevens?

 

De persoonsgegevens worden verkregen bij je aanmelding op school en later bij je definitieve inschrijving op onze school. Een ander deel van de gegevens wordt verzameld tijdens de periode dat je ingeschreven bent op school. Sommige gegevens kunnen we vanuit je oude school verkrijgen, van het CLB of vanuit het leersteuncentrum waarmee de school samenwerkt. Andere gegevens (zoals de resultaten van de Vlaamse Toetsen), krijgen we dan weer terug vanuit het Agentschap voor onderwijsdiensten.

 

4. Delen we persoonsgegevens?

Ja, onderwijs maken we niet alleen. Bepaalde persoonsgegevens die jij aan de school bezorgt, worden doorgegeven aan een aantal andere partners met wie we samenwerken. Zo werkt de school samen met CLB het VRIJ CLB NOORDWEST-BRABANT die de school extra gaat ondersteunen met de leerlingbegeleiding. Heb je een GC-, IAC-, of OV4-verslag, dan werken we samen met het leersteuncentrum WEST-BRABANT-BRUSSEL om jou en het lerarenteam extra te ondersteunen.


Verder worden je identificatiegegevens, de aanwezigheden en je behaalde diploma, attest of getuigschrift ook doorgegeven aan het Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi). Zij controleren onder andere of je aan de leerplichtwet voldoet en of je voldoende op school aanwezig bent.  
Als je onze school verlaat, kunnen we bepaalde gegevens doorgeven aan je nieuwe school. Wil je dit niet, dan kunnen je ouders zich hiertegen verzetten.


Fiscale gegevens (voor het opmaken van fiche voor kinderopvang) worden aan de FOD-financiën doorgegeven.


Je persoonsgegevens worden binnen VZW KATHOLIEK BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS TERNAT enkel gedeeld met de medewerkers die deze informatie effectief nodig hebben in de uitoefening van hun taken. Zij handelen steeds onder ons toezicht en onze verantwoordelijkheid.

Wij kunnen commerciële derde leveranciers verzoeken om de school te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan toepassingen om leerlingen in de les te ondersteunen, een leerlingadministratie-, of een leerlingenvolgsysteem. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van VZW KATHOLIEK BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS TERNAT. Met deze leveranciers sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.


Wij proberen gebruik te maken van Europese leveranciers, maar als we beroep moeten doen op niet-Europese derden trachten we ervoor te zorgen dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en proberen we te bijkomende waarborgen te nemen.

 

5. Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren de gegevens maximaal 2 jaar nadat je de school verlaten hebt. Maar voor sommige gegevens is er echter een (langere) wettelijke bewaartermijn vastgesteld. Hoe lang we deze gegevens moeten bewaren hangt af van het soort gegeven en kan je nalezen in het document Bewaartermijn van leerlinggebonden documenten (Voor SO kan je dan linken naar https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document/13366, voor BaO kan je linken naar https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document/13572).

 

6. Welke rechten heb jij?

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschik je over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over jouw persoonsgegevens:

- Recht op inzage: je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te kijken. Indien je daarom verzoekt, zullen wij je een kopie bezorgen;
- Recht om je persoonsgegevens te verbeteren: je kan altijd foutieve, onvolledige of verouderde persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
- Recht om je toestemming in te trekken: je kan op elk ogenblik beslissen om je toestemming in te trekken;
- Recht op bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen;
- Recht op verwijdering van je gegevens mocht blijken dat we ze onrechtmatig verwerken;
- Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

7. Contacteren?

Wil jij je rechten uitoefenen kan je binnen de school het aanspreekpunt informatieveiligheid contacteren. Je kan dat doen op volgend mailadres: privacy@kbsot.be
Daarnaast doen we beroep op de Data Protection Officer (DPO) Katholiek onderwijs Vlaanderen (DPO@katholiekonderwijs.vlaanderen). Vermeld wel steeds het instellingsnummer van de school 110452 als je contact opneemt met de DPO.

 

De volledige versie van de privacyverklaring kan je hier lezen.

 

Cookiebeleid

Hierbij wensen wij u te informeren over welke cookies er worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder lichten we toe in welke mate je als gebruiker het gebruik van cookies kan controleren.

1. Verantwoordelijken

Het schoolbestuur, Katholiek Basis- en Secundair Onderwijs Ternat, is de verantwoordelijke voor dit cookiebeleid.

2. Beleid

Op websites en alle andere onlinediensten worden technologieën gehanteerd om het gebruikersgemak te verhogen en de werking ervan zo interessant mogelijk te maken. Bekendste en meest gebruikte voorbeelden van dit soort technologieën zijn de cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van een website of een mobiele applicatie op de computer of het mobiel toestel worden geïnstalleerd. In dit bestandje wordt informatie opgeslagen zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van een website. Wanneer de website later dan opnieuw bezocht wordt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website en op deze manier herkent de website de gebruikte browser en bijvoorbeeld de taalvoorkeur.

Sommige cookies blijven slechts gedurende de tijd dat je de website bezoekt op je apparaat staan (de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere cookies gedurende langere periodes op je apparaat worden opgeslagen (zogenaamde permanente cookies).

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om de gebruiker te identificeren en kwalificeren zich derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing.

Op website van Vrije Basisschool De Brug worden er twee soorten cookies gebruikt:

- cookies voor functionele doeleinden: noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en kunnen niet geweigerd worden;
- cookies voor analytisch doeleinden: worden o.a. gebruikt om de trafiek te meten (bv. het meten van hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen). Voor het gebruik van deze cookies wordt voorafgaandelijk de toestemming gevraagd.

 

 

Meldpunt klokkenluiders

Het schoolbestuur VZW KATHOLIEK BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS TERNAT is aangesloten bij het interne meldpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Werk je op onze school en weet je of vermoed je dat bepaalde regelgeving niet correct wordt nageleefd? Dan kan je dit melden door contact op te nemen met ons intern meldpunt voor klokkenluiders via:

klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen
Guimardstraat 1, 1040 Brussel
02 507 07 12

Het interne meldpunt gaat aan de slag met je melding en behandelt die altijd vertrouwelijk. Wanneer je te goeder trouw een melding doet, ben je bovendien beschermd tegen represailles vanuit de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan negatieve beoordelingen, schorsing of ontslag, maar ook het opleggen van een tuchtmaatregel. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.

Let op: het interne meldpunt voor klokkenluiders is in de eerste plaats bedoeld voor personeelsleden maar daarnaast kunnen ook sollicitanten, ex-werknemers, stagiairs en leveranciers/aannemers ervan gebruik maken. Leerlingen en hun ouders kunnen geen gebruik maken van de klokkenluidersregeling!

 

Wij gebruiken cookies om onze website en uw ervaring te verbeteren bij het gebruik ervan. Cookies, die worden gebruikt voor de essentiële werking van deze website, zijn al ingesteld. Om meer te weten over de cookies die we gebruiken en hoe deze te verwijderen, zie het privacybeleid van de website.

  Ik accepteer cookies van deze website.